Door te bestellen bij Pasta e basta gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Toepassing

 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pasta e basta.
 • Enkel door schriftelijke mededeling kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven van kracht.
 • Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Pasta e basta gelden ook ten behoeve van eventueel door Pasta e basta ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Pasta e basta zijn vrijblijvend. Pasta e basta heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt pas tot stand als Pasta e basta uw bestelling heeft geaccepteerd. Pasta e basta heeft het recht bestellingen te weigeren (met motivering) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Bestelling worden niet verzonden vooraleer de betaling is ontvangen. De factuur wordt samen met de zending verstuurd

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Pasta e basta geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Reclamaties en aansprakelijkheid

 • Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Pasta e basta te melden.

Herroepingsrecht

Er is herroepingsrecht en u beschikt als koper over het recht om van de aankoop af te zien. Artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht voorziet bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken.

Diversen

 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Pasta e basta deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 • Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pasta e basta in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Pasta e basta vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 • Pasta e basta mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
 • Onverminderd de overige aan Pasta e basta toekomende rechten, heeft Pasta e basta in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.