algemene voorwaarden

Door te bestellen bij Pasta e basta gaat u akkoord met onze voorwaarden.

De verkoopsvoorwaarden van pastaebasta.be

Toepassing

 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pasta e basta.
 • Enkel door schriftelijke mededeling kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven van kracht.
 • Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Pasta e basta gelden ook ten behoeve van eventueel door Pasta e basta ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Pasta e basta zijn vrijblijvend. Pasta e basta heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt pas tot stand als Pasta e basta uw bestelling heeft geaccepteerd. Pasta e basta heeft het recht bestellingen te weigeren (met motivering) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Bestelling worden niet verzonden vooraleer de betaling is ontvangen. De factuur wordt samen met de zending verstuurd

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Pasta e basta geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Reclamaties en aansprakelijkheid

 • Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Pasta e basta te melden.

Diversen

 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Pasta e basta deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 • Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pasta e basta in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Pasta e basta vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 • Pasta e basta mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
 • Onverminderd de overige aan Pasta e basta toekomende rechten, heeft Pasta e basta in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.